• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van A7-Motoren B.V.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd

Artikel 1. Definitie

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder motor: alle soorten motorfietsen en scooters, al dan niet met zijspan.

Artikel 2. De overeenkomst

1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.

2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.

3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper, A7-Motoren B.V. schriftelijk in gebreke stellen. Indien A7-Motoren B.V. drie weken na de ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

4. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door A7-Motoren B.V. plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 2 % van de overeengekomen koopprijs met een minimum van € 100,00

5. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20 % wordt of dreigt te worden overschreden dan dient A7-Motoren B.V. contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van A7-Motoren B.V. voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden

Artikel 3. Betaling

1. De schulden van kopers/opdrachtgevers aan A7-Motoren B.V. worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeen- gekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is A7-Motoren B.V. gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die A7-Motoren B.V. in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.

5. Ongeacht het recht van retentie door A7-Motoren B.V. zal A7-Motoren B.V. bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 500,00 bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid.

6. Indien na uitvoering van de aan A7-Motoren B.V. opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is A7-Motoren B.V. gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het bij A7-Motoren B.V. geldende tarief.

7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van A7-Motoren B.V. zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 4. Garantie

1. A7-Motoren B.V. garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle motoren, al dan niet met zijspan en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes, te bepalen vanaf het tijdstip dat de motor weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie valt ten eerste slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen); ten tweede ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken A7-Motoren B.V. daarvan in kennis stelt;

b. A7-Motoren B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van A7-Motoren B.V. werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door A7-Motoren B.V. verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Het hiervoor onder 1.c.2 en 1.c.3 gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van A7-Motoren B.V. geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

4a. Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

4b. Op gebruikte motoren, is alleen dan de garantie van A7-Motoren B.V. voor een gebruikte motor van toepassing indien het A7-Motoren B.V. garantiebewijs voor een gebruikte motor is verstrekt. De garantie is ook van toepassing indien de koper op een andere wijze overtuigend kan aantonen dat A7-Motoren B.V. de motor met garantie heeft verkocht. Indien A7-Motoren B.V. de garantie aantoonbaar is toegezegd, doch het bewijs daarvan ten onrechte echter niet is verstrekt, heeft A7-Motoren B.V. de verplichting het garantiebewijs alsnog onmiddellijk te verstrekken. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde motor blijft eigendom van A7-Motoren B.V. zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de motor af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde motor voor zijn rekening te doen onderhouden. A7-Motoren B.V. zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper A7-Motoren B.V. voor aanspraken, die derden op A7-Motoren B.V. zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6. Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe motor of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte motor of andere zaak, de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe motor of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde motor of ander zaak eerst eigendom van A7-Motoren B.V. nadat de feitelijke levering daarvan aan A7-Motoren B.V. heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 7. Overmacht

Overmacht ontslaat A7-Motoren B.V. van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijke aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op A7-Motoren B.V. zoals ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. A7-Motoren B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers etc.. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is A7-Motoren B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van A7-Motoren B.V. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door A7-Motoren B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, opdrachten en met A7-Motoren B.V. te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van A7-Motoren B.V. Indien enig artikel of subartikel van deze leverings- en betalingsvoorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Geef een reactie

Wij delen geen persoonlijke informatie, ook uw emailadres word niet gepubliceerd *benodigde velden